Wednesday, February 25, 2015

Piroska Szanto


Piroska Szanto - Evening Lights 1959