Saturday, November 23, 2013

Nikolai Dubovskoy


 Silence, 1890

Frosty Morning